Daily Opening

Thời gian mở cửa: 06:30- 22:00
Địa điểm ăn: Tầng 2

02146525555