Daily Opening

Thời gian mở cửa: 18:00 – 22:00
Địa điểm ăn: Tầng 1 – Khu vực ngoài trời

02146525555