Daily Opening

Thời gian mở cửa: 11:00- 14:00
Địa điểm ăn: Tầng 2

02146525555